PATAK KÖNYVEK - SPANYOL ELBESZÉLŐK SOROZAT


Jesús Fernández Santos :: Kívül a falon (regény)
 

Megint beköszöntött az ősz, szelei kíséretében, metsző fellegek borította egével. Megint a bora és a kályhája oltalmában keresett menedéket mindenki, ott várta az utolsó évszak beköszöntét, mely elsődorja az életet, és a termés utolját is feléli. Tetőtől talpig bebugyolált futárok vágtak keresztül az országúton, arcukat az utolsó napsütések, az első fagyok jégtükre cserzette barnára. Egymást váltó alakjuk pontosabban mutatta az idő múlását, mint a templomtornyunk órája; világtalan nyájak nesze ébresztett bennünket, s kerestük a holdfénynél a félhomályban a vezeklőövünket, ha ugyan nem a köpenyünket vagy a sarunkat.
Egy ideig semmi sem változott, miután jótevonk elindult serege kíséretében a háborúba vagy felkelés leverésére, amit a fegyveresei és a lovasai hírül adtak neki.
Ahogy hosszabbodtak az éjszakák, egyre szürkébbek, komorabbak lettek a nappalok, esténként a nap is úgy bukott le összetörve, mint egy sárgás üvegkorong, és reggelre újjászületett, körbehordozta pillantását a halott mezőkön. Újjászületett az órák ütemére, inkább tanúnak, semmint bírának, s akár a közönyös csillagok, úgy fürkészte mi lesz a ház végleges sorsa, kitalálta, mi ér bennünket idelent, s talán azon is eltűnődött, hogy milyen baj jön még ránk ezután. Felkelőben előbb csak megmutatta magát a felhofoszlányokban, aztán a szilfák bóbitáján, a dombhátak bodorodó árnyai közt, olyannak tetszett, mintha a világ pillantása, az Úr szeme függene sorsunk felett. Sugaraival nem meleg napokat hozott, mint régen, hanem unalmas, búskomor estéket, s velük értelmetlenül, üresen hosszúra nyúló órákat.
De mikorra éppen úrrá lett volna rajtunk megint a csüggedés, végre megérkeztek a régen áhított levelek, melyeket egyesek el is felejtettek, mások meg oly félve vártak. Jótevőnk lányának közeli érkezésérol tudósítottak, a különleges nővér jöttét jelezték, akit apja előre bejelentett és ígért nekünk, és igen hamar megosztottak bennünket.
Az egyik fő cellát kellett elokészítenünk neki, címeres zászlókkal, faliszonyegekkel, a szegényes vászon helyett gyapjút és bársonyt tettünk föl neki, a városból egy tölgyfaággyal is kisegítettek bennünket. Lassanként érkeztek utána selyemhuzatú székek, a puha vánkosok, az aranyozott lábú parázstartó a küszöbön álló hideg napokra, és a lámpások, hogy a fülkeszekrényekben meg a rejtett sarkokban is legyen világos.
Minden áldott nap az utat kémleltük, amerről az apja jött, ahonnan az új novíciának is érkeznie kellett. Óránként fürkésztük a part menti mezőn túl a messzeséget, de a jámbor szekereken meg az álmatag nyájon kívül semmi jel a látóhatáron, patadobogás vagy éles fütty se szólt, mellyel utat nyitna magának a népes kíséret.
Megint a várakozás, a türelmetlenség ideje köszöntött ránk, annál is inkább, mivel a cella már elő volt készítve, a közösség is készen állott. S mivel ezen a világon semmi sem örök és megváltoztathatatlan, szent nővérünkre is jöttek az első panaszok, nem túl ellenségesen ugyan, de szemére vetették, mire föl ez a nagy odafigyelés. Egyesek szerint semmit sem jelent, hogy elokelo származású, akit várunk. A többiekre nézve sértő ez az odaadó készülődés, még akkor is, ha pártfogónkra gondolva így látja tanácsosnak. Volt, aki azt is megjegyezte, hogy támogatónk talán vissza se tér a bizonytalan kimenetelu háborúból, pedig jótéteményeinek biztos hatását eddig még nem is élvezhettük. Talán a lánya se jön, ahogy ő maga sem, és minden olyan bizonytalan lesz, mint a tavalyi hó, mint ezek a patakok, melyek többé sose törnek már felszínre, vizüket magába issza a föld, medrük kiszárad, kiapad, a földdel lesz egyenlő.
Hasztalan, s a házra nézve méltatlan igyekezet volt tüstént abbahagyni a kézimunkát, mihelyt a laikus nővér megpillantott a távolban egy szegényes öszvérfogatot vagy egy csapat lovast.
A kapus nővér vesztegette leginkább idejét álmodozásra, neki kellett legtöbbet csalatkoznia, mikor kínkeserves orségben rostokolt a kapualjban vagy a harangtoronyban, mindig készenlétben, hogy azonnal félreverje a harangot, amint tisztán kivehetoen megpillant valamit a távolban, még ha csak egy cigánykaraván az, akkor is. Aztán felvirradt a nap, és türelmetlen várakozásunknak meglett az eredménye, egy csapat lovas érkezett. A városban éjszakázhattak, mert korán reggel érkeztek, ok már udvariasan bezörgettek, a kapus nővért szólongatták, még mielott a laikus nővér elfoglalta volna a helyét. Nem ismerték az országot, a várost, még a közösséget sem, de a kapott címre idetaláltak. Jótevőnktől érkeztek, hogy megtudakolják, készen áll-e a cella a lánya fogadására. A perjelnő frissítovel igyekezett minél tovább és minél szertartásosabban marasztalni őket, mígnem a legidosebb vendég türelmetlensége láttán hívta őket, hogy menjenek át vele a kolostorkerten, bennünket pedig figyelmeztetett, hogy fátyolozzuk el az arcunkat, és mutattassuk be velük a levelet, melyben a püspök engedélyezi a látogatást.
Az idosebb férfi két titkára kíséretében kedvetlenül követte, nem lévén efféle dolgokhoz szokott emberek, ímmel-ámmal hallgatták magyarázatainkat, és igyekeztek vissza lovaikhoz, hogy minél hamarabb eltunhessenek a szemünk elol az úton, melyen vendégnővérünk már közeledett felénk.
A közösség kivonult elé a kapualjba. Kis híján a harangokat is megkongattuk, de alig ért földet a lába, máris kijelentette, hogy semmi olyasmit nem szeretne, ami a házban nem szokás, és olyan szerényen tiltakozott, hogy elcsodálkoztunk rajta mindahányan.
Néhány hét alatt hozzáigazította életét a házban megszokott rendhez. Alig lehetett észrevenni, hogy ott van, olyan finoman viselkedett, modora olyan jól hozzáidomult a többiekéhez. Engedelmessége folytán koránál idősebbnek látszott, mindig készen állott, hogy oda menjen, ahol éppen szükség volt rá. Olyan buzgalom volt benne azokban a napokban, anynyira igyekezett, hogy ne tunjön ki a többi nővér közül, hogy új nővérei már el is felejtették, honnan is érkezett, és a hozzá legközelebb állók hálásak voltak érte, az ellenségesebbje meg csüggedten állt előtte.
Úgy esett, hogy amitol féltünk, egyáltalán nem következett be, mivel újonnan érkezett nővérünk mindenben olyan volt, mint a többiek, akadt nővér, aki e nagy jámborság láttán azt ajánlotta, hogy a kituzött ido elott ölthessen fátyolt, külön engedéllyel, mondván, hogy vizitátorunk biztosan nem tagadja meg tole.
Ámde láthatjuk, hogy ezen a földön nincs biztos megelégedés, nem tart örökké a jó világ. Az az örömteli, nem várt béke sem tartott sokáig, miután újabb küldemények, csomagok érkeztek. Vendégnővérünk cellája elotte olyan volt, mint a többi, szegényes, de most lassan fényuzo szobává változott, ahol a cicoma, a parádé és a rengeteg bútor lett az úr. Még egy komorna is jött, hogy kiszolgálja, gondját viselje, azzal az ürügygyel, hogy idovel o is fogadalmat szeretne tenni, és titokban csodálkoztunk, milyen kedvesen bánnak egymással, nem úgy, mint úrno és szolgálója, hanem inkább mint két barátno.
Annyira furdalt bennünket a kíváncsiság, hogy megismerjük a mienkétől oly különböző életüket, hogy mindenféle mondvacsinált ürüggyel idonként egymásnak adtuk a kilincset náluk, hogy közelebbrol megismerhessük ízlésüket, szokásaikat.
Vendégnővérünk már elvétve kelt korán, a hajnalt többé nemigen látta viszont, a fagyos jégtükörrol meg a kórus langyos félhomályáról és a varjak örök panaszáról sem szerzett már tudomást többé. Mihelyt elobukkant a nap, dermedten, akárcsak a sugarai, komornája nekiállt elokészíteni a ruháit, meggyújtotta a tüzet, és felszította a parazsat a parázstartóban. Már az ablakon kukucskált be a nap, mire az ágyát is rendbe tette. Már nem hordta a habitusát, önálló birodalommá változott cellájában szolgálója a fényezett antik ezüst tükör elott állva az anyajegyeire vigyázva gondosan eligazgatta a haját, a szemöldökét. Aztán tornyi hosszúságú hajtukkel öszszefogatta a hajtincseit, és a kredencben elrejtett illatszeres üvegcsébol fehérre beporozta, keblétől a nyakáig, végig a kezén, egész a tenyere mély öbléig. Majd figyelmes tekintetu, tágra nyílt szemünk elott addig kente erre a glazúrra a halvány vörös réteget az ajkán, az orcáján, amíg úrnoje elégedetten nem mosolygott tükörbeli másik arcára. Néma csöndben, jól kiszámított mozdulatokkal, kimérten zajlott minden a nap derekáig elhúzódó szertartáson, melyen hosszúra nyúló árnyuk segédkezett.
Ezt látva megértettem, mitől olyan eleven, olyan üde az arca még estére kelve is a mienkhez képest, akik úgy nézünk ki mellette, mint a kopottas, piszkos, foltozott szegény kis ördögök.
Ekkortájt kérte nővérem, hogy kísérjem el a látogatásra, nem tudom, azért-e, mert velem nagyobb biztonságban érezte magát, vagy mert az egészsége megrendült, egészen legyengült, szinte alig állt a lábán. Vele tartottam, pedig csak ot hívták, úgy mentem, mintha a komornája volnék.  
 

Pávai Patak Márta fordítása